Modafen Veli-Öğrenci Kılavuzu | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Modafen Veli-Öğrenci Kılavuzu

Mona Lisa

Modafen’in Eğitim Anlayışı

Modafen, kurulduğu günden beri Türkiye’de sosyal ve akademik açıdan optimum dengenin elde edildiği bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflemiş, bunun için A-tipi bir eğitim ve öğretim anlayışını benimsemiştir.

Modafen’in amacı gerek Türkiye’de gerek yurt dışında başarılı olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan sorumluluk sahibi bireyler, girişimci liderler, öğrencilik hayatlarını mutlu geçirmiş ve Modafen terbiyesi almış gençler mezun etmektir.

Modafen akademik programını geliştirirken bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerin yaratıcı, sosyal, kültürel, analitik yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirebilecek, donanımlı bir eğitim almasına olanak verecek seçimler yapmaya özen göstermiştir. Programın hedefi, her nerede olursa olsun kendini ve ülkesini başarıyla temsil edebilecek, düşüncelerini birden fazla dilde rahatlıkla, akıcı ve yapıcı biçimde aktarabilecek, kapsamlı ve global bir bakış açısına sahip, yeniliklere adapte olabilen, bireysel başarılarının yanı sıra grup çalışmalarında da verim sağlayabilen, istekli ve yetenekli öğrenciler yetiştirebilmektir. Modafen’de ders saatleri içinde ve dışında tüm öğrenciler merak etmeye, araştırma yapmaya, verileri soru sorarak benimsemeye, hayatları boyunca öğrenmeyi sürdürmeye, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye teşvik edilirken onların öz güveni yüksek, saygılı, yaratıcı, özgün ve mutlu birer birey olarak büyümeleri desteklenmektedir.

Modafen’de A-tipi eğitim alanlar için akademik başarı gereklidir fakat bu başarı tek başına yeterli değildir.


Modafen, derslerde ve derslerin ötesinde, öğrencilerine:

 • Arkadaşlığa, tecrübeye ve dürüstlüğe değer vermeyi,
 • Özgürlüklerin belirli düzeyde sorumluluk sahibi olmak ile elde edilebileceğini,
 • İnsanın kendisini tanımasının gerekliliğini,
 • Bununla birlikte diğer insanların hak, ihtiyaç ve isteklerine duyarlı olmayı,
 • Çevre bilinci ile çevreci seçimlerin önemini öğretir.

Modafen’de okul öncesi eğitim düzeyinde başlayan ve öğrencilerin yaşları büyüdükçe sağlamlaşarak ve derinleşerek seyreden bu anlayış Modafen İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi ile üniversiteye kadar devam eden bir sürece yayılmıştır. Modafen, bu sürecin başlangıç tarihi veya süresinden çok, süreç içinde edinilen tecrübeler ve kurulan ilişkilere önem verdiğini parolasında özetlemektedir:

“Bir kez Modafenli, her zaman Modafenli.”


Modafen Öğrenci Profili

Modafen; öğrencilerini çağdaş ve bilime dayalı bir ortamda üst düzeyde öğrenim için geliştiren, hayata hazırlayan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, geleceğin modern Türkiye’sinde etkin söz sahibi olacak A-tipi bireyler yetiştiren “model okul” olmayı hedeflemektedir.


Modafen’e uyum sağlayan öğrenciler:

 • Sürekli gelişen
 • Öz güveni, iletişim gücü ve hedefleri yükselen
 • Girişimci, üretken, sorgulayan, araştıran
 • Dürüst ve etik davranışlar sergileyen
 • Dinlemeyi bilen
 • Zamanı verimli kullanan
 • Analiz ve sentez yapabilen
 • Analitik ve eleştirel düşünce becerilerine sahip
 • Bilgi ve becerilerini pratiğe dönüştürebilen
 • Öğrenmenin yaşam boyu süren bir etkinlik olduğunu bilen
 • Bireysel disiplin ve grup disiplininin önemini kavramış
 • Çevre bilincine sahip
 • Çeşitli sanat dallarına ilgi duyan ve hobi geliştirebilen
 • Sporu yaşamın bir parçası olarak gören, belli spor dallarında uzmanlaşan
 • Teknolojik yeniliklere uyum sağlayan
 • Sağlıklı ve dengeli yaşamayı bir yaşam biçimine dönüştüren
 • Modafen ailesinin tüm üyelerine saygı gösteren
 • Modafen ailesine bağlı olan ve katkıda bulunmak isteyen bireylerdir.

Kampüse Giriş/Kampüsten Çıkış Kuralları


Öğrenciler

 • Ders saatleri içinde kampüsten ayrılmak isteyen öğrenciler, velilerinden imzalı bir yazı getirmeli ve önceden Modafen ofisine teslim etmelidirler. Öğrenciler, velilerin imzalı yazısının okul yönetimince onaylanmasının ardından kampüsten ayrılabilirler.
 • Gün içinde kampüse dönmek isteyen öğrenciler, Modafen ofisinden yazılı bir izin almalıdır.
 • Hafta sonu kampüse gelmek isteyen öğrenciler, yanlarında okul kimliklerini bulundurmaları koşuluyla hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında kampüse girebilirler.

Öğrencilerin Misafirleri

 • Ders saatleri içinde okula misafir öğrenci davet edebilmek için önce o saatlerdeki derslerin öğretmenlerinden, sonra Modafen ofisinden izin alınmalıdır. Öğrenciler okul idaresinden önceden izin almak koşulu ile diğer zamanlarda da kampüse arkadaşlarını davet edebilirler. Ziyaretçiler, kapıdaki güvenlik görevlilerine kimliklerini bırakmalıdır.
 • Modafen mezunları istedikleri gün 09.00-18.00 saatleri arasında kampüse girebilirler. Yanlarında mezun kimliklerini bulundurmaları ve kampüs kapısında kayıt yaptırarak nereye gideceklerini bildirmeleri gereklidir.
 • Öğrenciler, bazı okul etkinliklerine misafir davet edebilir. Misafirin kaydının her etkinlik için bildirilen şekilde ve önceden yapılması gerekir.

Veliler

 • Veliler, kampüse girebilmeleri için danışmaya bilgi vermeli ve kayıt yaptırmalıdırlar.
 • Ders saatleri içinde acil bir durum nedeniyle çocuklarıyla görüşmesi gereken veliler Modafen ofisini aramalıdır.
 • Modafen ofisi -acil durumlarda- velilerin özel mesajlarını öğrencilere iletebilir fakat bu durumun sıkça tekrarlanmaması önemle rica olunur.
 • Kampüse misafir getirmek isteyen veliler, Modafen ofisini bilgilendirerek onay almalıdır.

Veli – Öğretmen Görüşmeleri

 • Öğretmenlerin veya bir idarecinin görüşme talep etmesi hâlinde, veliler ilgili kişilerle görüşmeye gelmelidirler.
 • Görüşme talebinde bulunan velilerin, görüşme gününden en az iki gün önce Modafen ofisini arayarak randevu almalarıdır.
 • Veliler, görüşme için randevu almadan geldikleri takdirde ancak koşulların uygun olması halinde kısıtlı ayarlamalar yapılabilir.
 • Görüşme odası ve öğretmen odaları farklıdır; veliler, davet durumları dışında öğretmen odalarına girmemelidirler.
 • Özel araçlar, öğrencilerin güvenliği açısından, okulun önüne değil otopark kısmına park edilmelidir.

Servis Araçları

 • Öğrencilerin okula geliş-gidişi servis şirketinin ve velilerin sorumluluğundadır fakat okul yönetimi de imkânları dahilinde bu işin takibini gerçekleştirmektedir.
 • Servisler, yolculuk esnasında gecikmeye sebebiyet vermemek için hiçbir öğrenciyi üç dakikadan fazla beklememektedir.
 • Servis araçları ile ilgili sorular doğrudan servis şirketine iletilmelidir.

Davranış Kuralları

Modafen; disiplinsizliğin ve saygısızlığın akranlar, kardeşler, ağabeyler ve ablalar dâhil hiçbir Modafen ailesi üyesince hoş görülmediği bir eğitim kurumudur. Modafen’de, sevgi ve saygı ile oluşturulmuş enerjik ve huzurlu ortamı korumak, bu ortamı sürdürmek Modafen ailesindeki her üyenin görevidir. Enerjik, hareketli veya maceracı bir kişiliğe sahip olmak disiplinsiz davranışları haklı hâle getirmez. Modafen ailesinin bir parçası olan herkes başkalarının hakları, mülkiyetleri ve düşüncelerine saygı göstermeli, “Modafen’in Eğitim Anlayışı”nda belirtilen hedeflerin yerine getirilmesi için her birey üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Öğrencilerin ve velilerin Millî Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliği hakkında bilgileri olmalıdır; bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığının web sayfasında yayınlanmaktadır.

Bir kez Modafenli, her zaman Modafenli parolasında olduğu gibi Modafen ailesi üyeleri yaşamın her anında Modafen’i temsil etmektedirler. Bu sebeple Modafenliler; okul saatleri dışında, tatillerde ve mezun olduktan sonra dahi her zaman söz ve davranışlarına özen göstermelidirler. Modafen’in aile anlayışı çerçevesinde, veliler ve öğretmenler de bu sorumluluğu üstlenmelidirler.


a) Modafen’de Aile Anlayışı

Modafen; eğiticileri, velileri, öğrencileri ve mezunları arasında abla/ağabey-kardeş ilişkisine dayanan bir birliktelik kurmayı başarmış ve aile olabilme hedefine ulaşmış bir kurumdur. “Bir kez Modafenli, her zaman Modafenli” sloganının ifade ettiği düşünce; anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lisesi dâhil olmak üzere Modafen çatısı altındaki eğitim kurumlarının tümü için geçerli olan bir bakış açısını özetlemektedir. Modafen çatısı altında toplanan bireyler; mezunları ile iletişimi kesmeyen, onlara hayatlarının bir sonraki aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri yardım ve desteği sunan yurt dışı eğitim bursları, değişim programları, staj olanakları ve yaz/kış kampları gibi konularda danışmanlık sağlayan, onları ileri düzeyde ulusal veya uluslararası sınavlara hazırlayan bir kurumun parçası hâline gelirler.

Öğrencileri, eğitmenleri, mezunları ve velileri ile Modafen’de yaratılan sinerji, bu birlikteliğin parçası olan herkesi olumlu yönde etkilemekte ve geliştirmektedir. Modafen; bünyesinde şımarıklığa, yalana, saygısızlığa, güvensizliğe ve sevgisizliğe kesinlikle müsaade etmeyen doğru ve olumlu davranışları çocukları bilgilendirmek suretiyle öğreten bir kurumdur. Bunun sonucu olarak öğrenciler, ağabey ve abla olarak gördükleri büyüklerini korkudan çok saygı ve sevgi ile izlemektedir. Tüm bireylerine toplumda örnek kişiler olma arzusunu aşılayan Modafen kültürü, öğrencilerin A-tipi birey olma yolunda rol model olarak gördükleri eğitmenlerinin destekleri ile güçlenerek bugünkü hâlini almıştır.


b) Derslere Devam/Devamsızlık

Öğrenciler bir hastalıkları olmadıkça veya okul yönetimi tarafından mazeretli kabul edilmedikçe okula devam etmek zorundadır.


İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin:

Milli Eğitim Bakanlığınca 2013 yılında yayımlanan yönetmelik gereğince:

 • Mazeretli ve mazeretsiz devamsızlıkların toplamı 45 ders gününü aşamaz. Raporlu ve izinli devamsızlık hakkı 25 gündür.
 • Derslerdeki başarı durumlarına bakılmaksızın ders yılı içinde 20 gün veya daha fazla raporsuz ya da mazeretsiz devamsızlığı olan öğrenciler sınıf tekrarlamak zorundadır.
 • Öğrenciler, okula gelmedikleri günün ertesi günü velilerinden yazı getirmeleri gerekmektedir.
 • Geçerli doktor raporu olmayan devamsızlıklar, mazeretsiz devamsızlık sayılır. Arka arkaya 3 gün veya daha fazla süren devamsızlıklarda doktor raporu şarttır.
 • Yurt içinde veya dışında tiyatro, spor, müzik ve benzeri eğitsel etkinliklere katılan öğrenciler, gerekli izin belgelerini sağladıkları takdirde, bu etkinliklere katıldıkları günlerde okula devam etmiş sayılırlar.
 • Öğrencilerin sağlık raporları yalnız üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan (devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) alınmalıdır. Bunlar dışındaki yerlerden (özel poliklinikler, kurum hekimlikleri vb.) alınacak raporların Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliklerince onaylanması gerekir.
 • Öğrenciler tüm derslere, törenlere, resmî toplantılara ve görüşmelere vaktinde gelmelidir. Eğer öğrenci okula gelemeyecekse veya geç gelecekse velisi en geç 09.00’a kadar faks, e-posta veya telefon yolu ile Modafen ofisine haber vermelidir. Aksi takdirde okula gelmedikleri günün ertesi günü velilerinden yazı getirmeleri gerekir.

Okula gelmeyen öğrencilerin, ertesi günün ödevlerini öğrenmesi ve eksiklerini tamamlaması gerekmektedir.


Lise Öğrencileri İçin:

Milli Eğitim Bakanlığınca 2013 yılında yayımlanan “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” gereğince aşağıdaki maddeler ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yönetmeliğinden farklılık göstermektedir:

 • Mazeretli ve mazeretsiz devamsızlıkların toplamı 45 ders gününü aşamaz. Raporlu ve izinli devamsızlık hakkı 35 gündür.
 • Derslerdeki başarı durumlarına bakılmaksızın ders yılı içinde 10 gün veya daha fazla raporsuz ya da mazeretsiz devamsızlığı olan öğrenciler sınıf tekrarlamak zorundadır.
 • Sağlık raporunun dışında velilerin yazılı beyanları da mazeret belgesi kapsamında değerlendirilecektir.
 • Geçerli doktor raporu ve velilerin yazılı beyanı olmayan devamsızlıklar, mazeretsiz devamsızlık sayılır.
 • Arka arkaya 3 gün veya daha fazla süren devamsızlık yapan öğrenciler, disiplin kuruluna sevk edilecektir.

Farklı dinlerin bayramlarında okuldan izinli olmak:

Müslüman olmayan öğrencilerin dini bayramlarında izinli sayılabilmeleri için velilerinin dini bayramların tarihlerini önceden Modafen ofisine yazılı olarak vermeleri gerekir.


c) Derse Geç Kalma

Zil çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır. İlk derse geciken öğrenci okula gelir gelmez Modafen ofisine gitmelidir. Ofisten, öğretmene iletilmek üzere bir form verilir. Eğer gecikme birinci ders saatinden sonra olursa öğrenci yarım gün mazeretsiz devamsızlık yapmış sayılır.

Zil çaldığı zaman öğretmen sınıfta değilse öğrenciler on dakika süreyle sessizce beklemeli, bu sürenin sonunda sınıf temsilcisi veya başka bir öğrenci Modafen ofisine bilgi vermelidir. Öğrenciler ancak kendilerine izin verildikten sonra sınıfı sessizce terk edebilir.


d) Ödev ve Ders ile İlgili Sorumluluklar

Modafenli her öğrenci öğrenmeye hazır ve derse hazırlıklı bir şekilde okula gelmelidir. O gün için verilen ödev ve gerekli çalışmaları tamamlamış olmak öğrencinin sorumluluğudur. Sorumluluğunu kendisinden beklenilen şekilde yerine getirmeyen her öğrenciye, öğretmenleri ve/veya okul yönetimince bu duruma uygun görülen bir disiplin yaptırımı gerçekleştirilebilir.


e) Kıyafet Kuralları

Öğrenciler, dikkatlerini derse vermelerini engellemeyen, temiz, düzenli, ölçülü kıyafetler giymelidir.

Modafen, öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili kurallar belirlemeyi gerekli görmemiştir çünkü Modafenli öğrenciler bu özgürlüğü suistimal etmeyen ve birlikteliğin getirdiği sorumlulukların bilincine varmış bireylerdir. Ancak bakış açılarının zaman zaman farklılıklar göstermesi nedeniyle tayt, şort ve dekolteli kıyafetlerin giyilmemesi tercih edilmektedir.

Herhangi bir sebepten üç kez kıyafetleri ile ilgili uyarıldığı hâlde kendisine ve okula yakışmayan bir tarzda giyinmeye devam eden öğrencilerin sorumlu idareci tarafından okul yılı sonuna kadar üniforma giymesi zorunlu tutulabilir.

Ünlü bir söz “Giyiminizle karşılanır, aklınızla uğurlanırsınız” der. Yerine göre düzgün ve temiz giyinme alışkanlığı Modafen öğrencisini, hayat başarısına götürecek alışkanlıklar arasındadır.


Modafenlilerin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar:

 • Erkekler düzgün şekilde tıraş olmalıdır.
 • Okulda eşarp takılamaz, şapka giyilemez.
 • Saat ve bir çift küçük küpe (kızlar için) hariç, mücevherata izin verilmez.
 • Saçların temiz ve derli toplu olması gerekir. Kınalı, balyajlı, boyalı saçlar kabul edilmez.
 • Erkeklerin saçları orta uzunlukta olabilir.
 • Sandalet ve topuklu ayakkabı giyilemez.
 • Çorap giymek zorunludur fakat file çoraplar giyilemez.
 • Makyajın hiçbir türüne izin verilmez. Renksiz oje sürülebilir.
 • Erkek öğrenciler için de takı takmak yasaktır.

Kıyafet kuralları okul saatleri içinde ve okul gezilerinde de geçerlidir.

Beden eğitimi kıyafetleri beden eğitimi derslerinde ve spor karşılaşmalarında giyilmelidir.


Beden Eğitimi Dersi İçin Gereken Spor Malzemeleri:

 • Spor ayakkabı (yeni ve sadece okul içinde kullanılmak üzere)
 • İki adet tişört
 • Eşofman takımı
 • Havlu
 • Yedek çorap
 • Yedek iç çamaşırı
 • Suluk

f) Sigara Yasağı

5727 sayılı yasa gereği Modafen Çekmeköy Kampüsü sınırları dâhilinde, binaların içinde ve dışında sigara içmek yasaktır. Yasal yaptırımların uygulanmasının yanı sıra sigara içtiği görülen, sigara kokan veya eşyaları arasında sigara-çakmak gibi maddeler bulunduran öğrenciler uyarı alırlar ve velilerine konu ile ilgili bilgi verilir.

Yanlışın ikinci defa tekrarlanması durumunda okuldan uzaklaştırma cezası verilir.


g) Akademik Dürüstlük

Güven, Modafen ailesi kültürünün en önemli öğelerindendir. Modafenli bir öğrenci, okulun ona olan güvenini sarsacak davranışlarda ve sözlerde bulunmadıkça okulun güvenine sahip demektir.

Modafen, öğrencilerine doğru ve etik olma kavramlarını sadece okutarak değil yaşatarak öğretmeyi amaçlamaktadır. “Doğru” kavramı dürüst olmayı, kendine ve başkalarına karşı saygılı olmayı kapsar. “Bir başkasının haklarına ve mülkiyetlerine saygılı olmak” ise o kişinin maddi mülkiyetinin yanı sıra sözcüklerinin, eserlerinin ve fikirlerinin mülkiyetine de saygılı olmak anlamına gelmektedir.

Kopya çekmek, notlamaya tabi olmayan durumlarda dahi yanıltmaya yönelik bir adımdır ve insanın öncelikle kendisine sonra da arkadaşlarına, öğretmenlerine ve diğer öğrencilere karşı haksızlık yapmaya teşebbüs etmesi demektir. Akademik usulsüzlük ise başkalarının çalışmalarından ve/veya kayıtlarından dürüst olmayan biçimde yararlanma girişimidir.

Modafen etik ve dürüst olmayan bütün teşebbüs ve davranışlara karşı öncelikle öğrenciyi eğitici, daha sonra da diğer öğrencilerin hak ve çabalarını koruyucu tutumlar sergilemekten çekinmeyen bir kurumdur. Bu gibi “doğru” olmaktan uzak hâl ve tutumların Modafenli hiçbir öğrenciye yakışmayacağı bilinmelidir ve bu tip davranışların resmî nitelikte disiplin cezalarına yol açabileceğini unutmamalıdır.


h) Diğer Kurallar

 • Öğretmen izin vermedikçe sınıflara yiyecek ve içecek getirilemez (Dağıtılan ara öğünler ve su hariç).
 • Derste ve sınıflarda ciklet çiğnemek uygunsuz bir davranıştır.
 • Sınıfa ve törenlere akıllı telefon, mp3 çalar, CD-çalar, tablet bilgisayar ve benzeri aygıtlar getirilemez.
 • Kâğıt oyunları ve tavla oynamak yasaktır.
 • Öğrenciler kampüste araba kullanamaz ve park edemez. Ancak Modafen ofisinden gerekli izni alanlar belirtilen otoparkı kullanabilirler.
 • Öğrenciler asansörü kullanamaz ancak bir öğretmenin izin verdiği veya revirden sağlık sorunları nedeniyle izin kâğıdı alan öğrenciler kullanabilir.
 • Öğrenciler, öğretmen veya idareciler denetimindeki etkinliklere katılımları haricinde saat 18.00’den sonra kampüsten ayrılmış olmalıdır.
 • Teneffüslerde bahçede top oynanabilir fakat ders yapan sınıfların rahatsız edilmemesine ve fazla ses çıkarılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Modafen Kampüsü içinde veya dışında, okul tarafından düzenlenen her türlü etkinlikte okul kuralları geçerlidir.
 • Öğrenciler her zaman öğrenci kimliklerini üzerlerinde taşımalı ve gerektiğinde yetkililere göstermelidir.
 • Öğrenciler okulda İngilizce konuşan kişilerle her zaman İngilizce konuşmalıdır.
 • Okul yönetiminin, öğretmenlerin ve ofislerin önemli iletileri; panolara asılan yazılarla öğrencilere ulaştırılır. Her öğrenci bunları takip etmelidir.
 • Sözlü veya yazılı bir duyuru yapmak isteyen öğrenciler önce Modafen ofisinden veya sorumlu idareciden izin almalıdır.

Kişisel Eşyalar

Öğrenciler, kişisel eşyalarından her zaman kendileri sorumludur.

 • Öğrenciler, büyük miktarda para veya değerli eşya taşımamalıdır. Okula geldiklerinde yanlarında değerli eşya varsa bunları Modafen ofisine emanet etmelidirler.
 • Cep telefonları, tablet bilgisayarlar, diğer avuç içi elektronik cihazlar derslerde ve törenlerde kapalı tutulmalıdır. Sınıfta cep telefonu veya başka bir cihaz çalarsa ya da ders esnasında kullanılırsa cihaz Modafen ofisine teslim edilecektir. Modafen ofisine teslim edilen cihazlar bir gün ila bir hafta arası alıkonur. Bu kuralın ihlali tekrarlanırsa cihaza ders yılı süresince el konabilir.
 • Hırsızlık yapıldığından şüphelenilirse (küçük çapta dahi olsa) derhâl Modafen ofisine bildirilmelidir.
 • Değerli ve/veya sahipsiz (giyim, kitap, çanta vb.) eşyalar, kayıp eşya odasına götürülür. Kayıp eşyalar, Modafen Portal üzerinden belirli aralıklarla yayınlanır. Her yıl sonunda, sahibi tarafından alınmayan eşyalar hayır kurumlarına bağışlanır.
 • Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapların güvenliği, sağlamlığı ve içindeki eşyalardan sorumludur. Dolaplar okulun son günü tamamen boşaltılmalıdır.
 • Öğrenciler, okul kimlik kartlarını her zaman üzerlerinde bulundurmalı ve istendiğinde göstermelidir. Kimliğini kaybeden öğrenci hemen Modafen ofisine başvurmalı ve yenisini istemelidir.

Kampüs İçindeki Birimler


a) Revir

Revir, haftanın beş günü 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verir ve burada okul hemşiresi görevlidir. Revir; acil, ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlayacak ilaçlara ve teknik donanıma sahiptir.
Öğrenciler revire ancak belli kurallar içinde gidebilirler. Öğrencilerin; dersler başlamadan önce, ders arasında, boş ders saatlerinde ve öğle yemeği saatlerinde revire gitmeleri için öğretmenlerinden izin almaları gerekmez fakat derslere geç kalmamaları şarttır. Ders saatleri içinde, öğretmenin izni olmadan revire gidilmemelidir.


b) Yemekhane ve Kafeterya

Yemek menüleri, öğrencilerin düzenli ve dengeli beslenmeleri için beslenme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Aylık olarak hazırlanan yemek menülerinde öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaktadır.

Modafen’de tüm öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ara öğün verilmektedir. Öğrenciler, yemekhane ve kafeteryaya ancak kendilerine ayrılan yemek saatlerinde girebilirler.

Yemekhane ve kafeteryada görevli tüm personel, periyodik sağlık kontrolünden geçirilir. Ayrıca düzenli olarak hijyenik kontroller de yapılmaktadır.


Modafen Beslenme Saatleri

Kahvaltı: 08.30-10.00
Öğle Yemeği: 12.00-14.00
Ara Öğün: 14.30


c) Yüzme Havuz

Modafen’in yüzme havuzu, her öğrencinin rahatlıkla ve sıkça kullanması amacıyla yapılmış ve bu amaca uygun standartlarda tasarlanmıştır; 1.40 metre derinliğinde ve 5 kulvardan oluşmaktadır. Yılın 12 ayı kullanılabilecek biçimde tasarlanmış üzeri kapalı ve ısıtmalı bir tesistir. Yüzme havuzunda; öğrenci ve velilere yüzme öğretimi, güvenli yüzme bilinci, yüzme tekniklerinin geliştirilmesi ve performans yüzme eğitimleri verilmektedir.

Okul saatlerinde veya okul sonrası saatlerde yapılan yüzme derslerine katılacak öğrencilerin velilerinden imzalı izin kâğıtları getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler ve veliler, havuzun kullanıma açık ve serbest olduğu saatleri haftalık olarak Modafen ofisinden ve havuzdaki panolardan takip edebilirler. Öğrencilerin, izin kâğıdı almadan ve yanlarında sorumlu öğretmenler olmadan havuza girmeleri tehlikeli ve kesinlikle yasaktır.


Yüzme Havuzu Genel Kullanım Kuralları

 • Havuzu kullanmadan önce kayıt formu doldurulup ilgili tahlil ve sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır.
 • İlan edilen kullanım saatleri dışında havuza girilmemelidir.
 • Havuza girmeden önce önemli eşyalarınızı havuz görevlisine teslim ediniz.
 • Açık yarası, aşırı yorgunluğu, enfeksiyon ve bulaşıcı hastalığı olanlar havuzu kullanmamalıdırlar.
 • Havuza girmeden en az iki saat önce yemek yenmiş olmalıdır.
 • Havuzda kullanılan malzemeler: Mayo (Erkekler, slip veya diz üstü seviyede uzun slip veya şort; bayanlar, tek parça yüzücü mayosu), bone, yüzücü gözlüğü (Öğrencilerde yüzme gözlüğü zorunludur.), terlik (altı kaymayan), havlu veya bornoz.
 • Havuza girmeden önce duş alınmalıdır.
 • Havuz kenarında, duşlarda ve soyunma odalarında koşmak tehlikeli ve yasaktır.
 • Yüzme bilmeyenler, gözetim altında olmadan kendi başlarına havuzu kullanmamalıdırlar.
 • Eğitim süreleri haricinde havuza atlayarak girmek yasaktır.
 • Yoğunluğa bağlı olarak, kulvarda birden fazla kişi yüzüyorsa kulvarın sağ tarafından yüzünüz ve sizi geçenlere yol veriniz.
 • Kulvarların üzerine oturmayınız ve kulvarlara yüklenmeyiniz.
 • Havuz kenarında bulunan malzemeleri (ayak tahtası, egzersiz matı vb.) kullandıktan sonra mutlaka yerine koyunuz.
 • Havuz içinde şakalaşmalı ve oyun oynanmamalıdır.
 • Havuza sakız ile girilmemelidir.
 • Havuz kenarına yiyecek ve cam şişede su getirilmemelidir.
 • Temponuza göre belirlenmiş kulvarlarda yüzünüz.
 • Herhangi bir öneriniz için yüzme baş antrenörüyle irtibata geçiniz.

d) Öğrencilerin Giriş İzni Olmayan Alanlar

Öğrenciler, öğretmenlerin denetimindeki herhangi bir etkinlik için gerekli olmadıkça ve Modafen ofisinden izin almadan aşağıdaki alanlara giremezler:

 • Modafen Çekmeköy Kampüsü sınırları dışında kalan orman ve ağaçlık alanlar
 • Okul asansörü
 • Öğretmen odaları ve ofisleri
 • Öğretmen tuvaletleri
 • Araç-gereç ve baskı odası
 • Arşiv odası
 • Personel odası
 • Fotoğraf stüdyosu
 • Yüzme havuzu

Bilişim Ağı

Teknolojinin hızlı ilerleyişi karşısında Modafen’deki eğitim de daha fazla bilgisayar odaklı hâle gelmektedir. Bu nedenle her öğrenci okulla ilgili iletişim için okul e-postalarına ve Modafen Portal (Öğrenci Bilgi Sistemi)’a düzenli olarak bakmakla yükümlüdür.

Öğrenciler ve veliler, Modafen Portal (Öğrenci Bilgi Sistemi)’a Bilgi İşlem Departmanı tarafından verilen kullanıcı adı ve şifre ile www.modafen.net adresinden ulaşabilirler. Burada; iletişim bilgilerini, dönem notlarını, sınav tarihlerini, seçmeli dersleri, ders programını, ödevlerini, devamsızlık durumlarını, etkinlik ve ikinci yabancı dil seçim listelerini vb. bilgileri görebilirler. Sistemdeki kişisel bilgileri güncellemek için Bilgi İşlem Departmanı ile iletişime geçilmelidir.


Sosyal Etkinlik Saatleri

Modafen’in sosyal etkinlik saatleri, öğrencilerin gelişiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Modafen’de farklı ilgi alanlarına yönelik en az 10 farklı aktivite seçeneği sunulmaktadır. Bu seçenekler öğrencilerin isteklerine göre 30’a kadar çıkabilmektedir. Öğrencilerin kendilerine en uygun etkinliği seçmesi adına belli bir tarihe kadar deneme süresi verilir. Deneme süresinin ardından öğrencilerin etkinlik listeleri kesinleşir. Listeler kesinleştikten sonra yıl boyunca etkinlik saatlerinde yoklama yapılır. Etkinlik saatlerine düzenli olarak katılım zorunludur. Modafen, ders dışı etkinliklere de dersler kadar değer verdiği için sosyal etkinlik saatlerinde veya okul sonrası kulüp etkinliklerinde yalnızca mazereti olan öğrenciler izinli sayılırlar.


Etkinlikler

Basketbol, Bilim Kulübü, Bootcamp, Endüstriyel Tasarım, English for Fun, Fotoğrafçılık, Futbol, Gastronomi, Gitar, Halk Oyunları, Hiphop, İngilizce Karaoke, İngilizce Tiyatro, Jimnastik / Pilates, Karate, Karma Savunma Sanatları, Karikatür, Keman, Koordinasyon ve Beceri, Koro, Masa Tenisi, Matematik Olimpiyat Kulübü, Moda Play (Zekâ Atölyesi), MUN Kulübü, Reklamcılık, Resim Atölyesi, Sinema Kulübü, Takı Tasarım, Tenis, Tiyatro, Voleybol, Yan Flüt, Yelken


Etkinlik Saatleri

İlkokul (1, 2, 3 ve 4. sınıflar): Perşembe 13.20-15.55
Ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıflar): Cuma 13.20-15.55
Lise (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar): Çarşamba 13.20-15.55


Modafen’in Öğrenci Kabul ve Burs Stratejisi

Modafen gerek öğrenci gerek eğitmen olarak çatısı altına aldığı bireyleri özenle seçmekte ve başvuru sürecine çok değer vermektedir. Modafen’in vizyonu ve başvuru kabul stratejisi, başarılı eğitmenler ile “Modafen’in Eğitim Anlayışı”na ayak uydurabilecek potansiyel sahibi öğrencileri, enerjilerinin tutması ve birbiriyle uyumlu olmaları durumunda bir araya getirme politikasıyla birleşmektedir. Bu şekilde oluşan sinerji ve olumlu rekabet hissi her bireyi motive ederken onların uygun adımlar ile daha hızlı ilerleme kaydetmelerine de destek olmaktadır. Çünkü Modafenliler için akademik başarı bir ayrıcalık değil gereklilik olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü Modafen, başarı bursu vermemekte ve fazla güvenilirliği olmayan, tek seferlik bir sınav performans göstergesi olarak kabul edilen SBS başarısına göre öğrenci transfer etmemektedir. Bununla birlikte maddi olanaksızların, okula uyum sağlayabilecek bir öğrencinin doğru eğitim alma hakkının önüne geçmesini engellemeyi ümit ederek, farklı seviyelerde ihtiyaç bursları ile öğrencilere destek olmayı amaçlayan bir öğrenci kabul stratejisi benimsemiştir.


Öğrenci Birliği

Modafen Öğrenci Birliği; öğrenci olan iki başkan, her sınıftan birer öğrenci temsilcisi ve bir danışman öğretmenden oluşur. Öğrenci Birliğinin amacı; okulu ve öğrencileri ilgilendiren konularda herkesin isteğine cevap vermek ve okul içi iletişime yardımcı olmak, bütün öğrencilerin katılacağı etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılımını sağlamak, okul ruhunu yaygınlaştırarak tüm okul yaşamını zenginleştirmek, sosyal yardım girişimleri ve okul etkinlikleri için gelir oluşturmak ve verimli şekilde birlikte çalışmaktır.

Öğrenci Birliği öneri ve fikirlerinize açıktır; üyelerini şahsen arayabilir ya da info@modafen.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.