Modafen’de Eğitim | Modafen

Bir kez Modafenli,
Her zaman Modafenli.

Modafen’de Eğitim

Mona Lisa

Matematik ve Geometri Bölümü

Hayatta başarıya ulaşmak için hedefler koymak, bu hedefleri güçlendirmek için de olumlu bir düşünce yapısı ile hayal kurmak gerekir. Kurulan bu hayallerin önünü kesen ise nereden veya nasıl başlanacağına dair sorulardır. Ancak bu sorular hedefe yönelik küçük adımların düzgün bir şekilde sıralanması ile çözüme kavuşturulabilir. Matematik ve Geometri Bölümü, öğrencilere küçük adımları sıralamayı ve sıralananları uygulamayı öğreterek aslında kurulan hayalleri gerçekleştirmek için gereken analitik düşünce kabiliyetini ve yeteneğini kazandırmaktadır. Böylece çok yönlü düşünmek ile birlikte sorgulamanın, araştırmanın ve ispatlamanın da bilincine varan öğrenciler, matematiği oluşturan eşitlik, denklik ve sonsuzluk gibi kavramların tanımlarının yanı sıra hikâyelerini, gerekliliklerini ve işlevselliklerini de öğrenmektedir.


Türkçe ve Edebiyat Bölümü

Modafen Türkçe ve Edebiyat Bölümü, öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yönlendiren, yazılı ve sözlü anlatım becerileri geliştirmeyi amaçlayan bir anlayışa sahiptir. Türkçe derslerinde yapılan metin okuma ve inceleme çalışmalarıyla öğrencilerin yorum yapabilme, kendini ve dünyayı anlayabilme, anlatabilme becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda anadile hakim olmaları, sanat eserleriyle tanışmaları ve özgün sanat zevkine erişmeleri Türkçe Bölümünün temel hedefleri arasındadır.


Fen Bilimleri Bölümü

Modafen’de Fen Bilimleri Bölümü, öğrencilerin gördüğü olayların nedenlerini sorgulayarak olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri için gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, gerekli durumlarda iş birliği ve ekip çalışmasına uyum sağlayabildikleri gibi gruba liderlik edebilme yeteneklerini de geliştirebilmelerini, özgün ve özgür düşünen, kendini kolaylıkla ifade edebilen, kendisine ve topluma saygılı bireyler olmalarını amaçlayan stratejiler uygulanmaktadır.


Sosyal Bilimler Bölümü

Modafen’de Sosyal Bilimler eğitiminin temel amacı; sürekli değişen ve gelişen dünya ile ülke koşullarını kavrayan, ülke sorunlarına duyarlı ve kendini bu alanda geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu bölümde Milli Eğitim müfredatı esas alınarak yapılan çalışmalar, değişen koşullar doğrultusunda çeşitlendirilerek öğrencilere sunulmaktadır. Bu çalışmalarda sosyal olayların çok yönlülüğü göz önüne alınarak diğer bilimlerin birbirleriyle olan ilişkisinin incelenmesi temel hedeftir. Öğrenciler aldıkları bu eğitim sayesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler olarak yetişmektedir.


Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Modafen’in A-tipi bireyler yetiştirme ve yapılandırma düşüncesinin akademik temellerinin atıldığı yerdir. Bu temel yapı oluşturulurken uluslar arası düzeyde eğitimde ortaya çıkan değişimleri ve yeni yönelimleri takip eden bölümümüz, kendi toplumunun ve dünya toplumlarının evrensel değerlerini paralel bir akademik bilinç oluşturur. Bu kapsamda öğrencilerin sosyal, duyuşsal ve akademik yapısının bir bütün olduğu algısı ile sporu seven, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde boy gösteren, kalıcı başarılara ulaşmayı ilke edinmiş öğrenciler yetiştirmek için modern eğitim uygulamaları gerçekleştirilir. Yapılan tüm eğitim-öğretim çalışmaları Atatürkçü düşünce sisteminin ışığında yol alır. Çağdaş düşünen, özgüveni ve motivasyonu yüksek, yaşadığı toplumun ahlaki ve kültürel değerlerine sahip çıkan, iyi insan-iyi vatandaş olma bilincine ulaşmış, ülkemizin bilimsel ve araştırmacı yapısına güç katan bireyler yetiştirmek hedeflenir.


İngilizce Bölümü

İlköğretim ve Lise İngilizce Programı: 

Modafen’de Yabancı Dil Eğitimi anaokulundan itibaren başlar ve lise son sınıfa kadar devam eder. Modafen Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesinde ilkemiz, dilin “öğrenilmesi” değil “edinilmesidir”. Modafen Yabancı Dil Bölümü’nün temel amacı dil becerilerinin edinilmesi ve gerçek yaşamda rahatlıkla kullanılabilmesidir. Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler.

Modafen’de öğrencilerimiz İlkokul 1. Sınıftan itibaren dil becerilerine göre sınıflara ayrılırlar ve bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak hazırlanmış bir eğitim programını takip ederler. Programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı -CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Programımız söz konusu dört dil becerisinin alt kazanımlarını da içerir. Okulumuz, öğrencilerimizin dil becerilerinin uluslarası standartta ölçülmesini sağlayan Cambridge sınavlarında (Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet ve FC) sınav merkezi olarak görev yapar. Öğrencilerimizin söz konusu sınavlara gerekli hazırlıkları yapması ve sınavlara katılımı desteklenir. Lise seviyesinde öğrencilerimiz müfredatın bir parçası olarak IELTS ve TOEFL sınavları hazırlık dersleri alır. Grammar (Dilbilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası olarak verilir. Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.

Modafen’de tüm seviyelerde derslerimiz öğrenci odaklıdır. İlkokul seviyesinde öğrencilerimizin ders konularını içselleştirebilmesi için derslerimiz çeşitli oyunlar, etkinlikler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile desteklenir. Öğretmenlerimiz gerek sınıf içi ve gerek sınıf dışında sürekli İngilizce konuşarak öğrencileri dil kullanımına teşvik eder. Ortaokul ve lise seviyelerinde öğrencilerin yaptıkları araştırmalar ve sunumlar derslerimizde önemli bir yer tutar.

Anaokulu İngilizce Programı:

Yabancı ve Türk öğretmenler ile el ele yürüyen EdukaKids Anaokulu’nda en önemli öncelik, çocukların mutlu olması ve okulu sevmesidir. Tam gün, İngilizce olarak verilen anaokulu eğitimi; İngiliz dilini tanıtmak, öğrencilerin İngilizce dinleme ve konuşma yetilerini geliştirmek, sınıf içi etkinliklerde İngilizceyi kullanmak, öğrencilerin sözlü İngilizce yönergelere karşılık verebilmelerini sağlamak ve okuldaki üretimlerini aileleri ile paylaşma mutluluğunu hissettirebilmek adına planlanmıştır.


İkinci Yabancı Dil Bölümü

Anaokulundan başlayan Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça eğitiminde amacı; öğrencilerin bu dillerdeki temel kavramları öğrenmeleri, farklı kültürleri tanımaları, dil çeşitliliği ve zenginliğinin sosyal gelişimlerine katkısını anlamalarını sağlamaktır. Öğrenciler seçtikleri ikinci yabancı dilde uluslararası ölçme kriteri olan DELF/DALF, DELE 1, DELE 2, FIT 1, FIT 2 gibi sınavlarda yeterlilik sağlayacak şekilde eğitim almaktadır.


İletişim Bölümü

İletişim derslerinin temel amacı; hızla gelişen ve değişen dünyada öğrencilerin sözlü, yazılı ve davranışsal olarak kendilerini doğru ifade edebilen, duygusal zekâsı gelişmiş, öz güven sahibi, motivasyonu yüksek, liderlik vasıfları gelişmiş yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini desteklemektir. Modafen’de Howard Gardner’ın “Çoklu Zekâ Kuramı”nın izinde öğrencilerin farklı zekâ alanlarında farklı yetenekleri olabileceğini göz önünde bulundurarak çeşitli öğrenme yöntemlerini ve tekniklerini öğrencilerle buluşturmaktadır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, yaratıcılıklarını gösterebilmeleri, düşünce becerilerini ve takım çalışmasına uyumlarını geliştirebilmeleri için birçok farklı konu görsel, işitsel ve uygulamalı araçlar kullanılarak işlenmektedir. Öğrencilerin diğer derslerde teorik olarak öğrendikleri bilgileri gerçek yaşam alanlarında da pratik olarak uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. İletişim derslerinde ezbere dayalı öğrenme yerine düşünme stilleri ve hafıza geliştirme teknikleri kullanılarak “öğrenmeyi öğrenme” öğrencilere aşılanmaktadır.


Girişimcilik Bölümü

Lise seviyesinde sunulan “Girişimcilik ve Yaratıcılık” dersinin amacı; öğrencilerin kendi özelliklerini fark etmelerini ve iş hayatına atıldıklarında kendilerini bekleyen çeşitli senaryolara hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin, mesleklerini seçerken önlerindeki fırsatları görebilmelerine ve kendilerine en uygun alana yönelmelerine yardım etmek amacıyla geliştirilen bu ders, gerçek dünyaya açılmaya hazırlandıkları bir pencere olması amacıyla kurulmuştur. Dersin içeriği öğrencilerin yönlendirmesine açık olmakla birlikte, gerçek yaşamdan ve iş dünyasından senaryolar, çeşitli mesleklerden örnekler, risk yönetimi, yeni bir iş kurmak veya var olan bir işi geliştirmek için ihtiyaç duyulan yaratıcılık süreci gibi birçok konudan oluşmaktadır. Öğrencilerin kendi kariyerlerini oluşturabilmeleri ve meslek kollarını tanımaları adına kendi meslek dallarında başarılı olmuş kişileri okula davet ederek başarı hikâyelerini öğrencilerimizle paylaşmaları sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerin akademik hayatlarının yanında kendilerini bekleyen hayata da daha geniş perspektiften bakmaları sağlanarak motivasyonlarını arttırmak amaçlanmıştır.


Sanat Bölümü

“Her çocuk bir sanatçıdır!” felsefesiyle yola çıkan Modafen, sanata verdiği önemle analitik düşünebilen, yenilikçi bireylerin yanında kültür düzeyi yüksek, sanatsal ve estetik bakış açısına sahip, var olan yeteneklerini geliştirmeye istekle yönelen, öz güvenli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Görsel sanatlar ve sahne sanatlarının, müziğin birçok dalını öğrencilerine bir arada sunan Modafen’in amacı; çocukların hem sanatı hem de kendi yaratıcılıklarını birlikte keşfetmelerini sağlamaktır. Çünkü sanatla ilgilenen öğrencilerin derslerinde daha başarılı oldukları birçok araştırma ile ortaya konmuştur.


Spor Bölümü

Modafen Spor Bölümü çocuklarımızın spor ufkunu ve spor bilincini en üst seviyeye taşımak, spor kültürünü çocuklarımıza aşılamak amacı ile “herkes için spor” felsefesini amaç edinmiştir. Bu felsefe ile Modafen öğrencilerini karakterine ve fiziksel özelliklerine uygun spor dallarıyla buluşturarak onları geleceğe sağlıklı ve dinamik bireyler olarak ulaştırmayı benimsemiştir. Sporun geniş yelpazesi her biri kendi branşında uzmanlaşmış, çocuk sevgisi ve çocuk gelişimini kendine hedef edinmiş 20’den fazla eğitmeninin katkısıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin ilgisine sunulmaktadır. Modafen’de çocuklara futbol, voleybol, basketbol gibi sporlarda takım çalışması ve birlikteliğin önemi vurgulanırken yelken, binicilik, yüzme gibi spor dallarıyla ise bireysel çalışma alışkanlığı ve öz disiplin aşılanmaktadır. Spor ile sanatı su balesinde birleştiren öğrenciler; satranç ile analitik düşünmeyi, sabrı ve ileriyi görebilmeyi öğrenmektedir. Karate, beden ile zihni birlikte disipline etmeyi; tenis gücün değil, tekniğin önemini vurgulamayı; rüzgâr sörfü vücudun adrenalin ihtiyacını gidermeyi sağlayarak öğrencilerimize hayatı sporun içerisinde sunmaktadır.


Gastronomi Bölümü

Modafen’de sağlıklı beslenmeye verilen önem, gıda mühendisleri eşliğinde hazırlanan yemek menülerinin haricinde sınıf dersleri ile de desteklenmektedir. 1, 2 ve 3. sınıflara verilen temel eğitimde protein, karbonhidrat ve yağ dengesini sağlamak için hangi besinlerin ne sıklıkta yenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Bu sayede çağımızın sorunu obezite ile savaşmada çocukların bilinçlendirilmesine katkıda bulunulmaktadır. Bunun yanı sıra masa düzeni, çatal-bıçak kullanımı, dünya mutfaklarından örnekler gibi genel yemek kültürü hakkında bilgiler de verilmektedir.
Modafen’deki yemekler her zaman doğal ve taze besinler kullanılarak yapılmaktadır. Aynı zamanda çocuklara doğal besinlerin nasıl oluştuğu öğretilmektedir. Bu amaçla bahçemizdeki bir bölüm tarım için ayrılmıştır. Öğrenciler burada kendi organik ürünlerini yetiştirmektedir. Herkesin katılımına açık olan “Gastronomi Kulübü”nde uygulamalı yemek dersleriyle de çocuklar kendi yaptıkları yemekleri yemenin ve başkalarına sunmanın keyfini yaşıyor.
Modafen’de öğrencilere ana öğünlerin yanı sıra ara öğünler de sunularak öğrenciler gün boyu düzenli ve tercihli beslenebilmektedir. Okul içerisinde ara öğünlerin sunulduğu küçük bir bölüm hazırlanmıştır. Burada kurabiye, kek gibi eve özgü, sağlıklı atıştırmalıklar yer almasına özen gösterilmektedir.